ياد گرفتم که:

۱- با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنياي احمقانه خويش خوشبخت زندگي کند.

۲- با وقيح جدل نکنم چون چيزي براي از دست دادن ندارد و روحم را تباه مي کند.

۳- از حسود دوري کنم چون حتي اگر دنيا را هم به او تقديم کنم باز هم از من بيزار خواهد بود.

۴- تنهايي را به بودن در جمعي که به آن تعلق ندارم ترجيح دهم .