در زندگی راههای غلط که به جواب نمیرسه زیاده، اصولا یک جواب صحیح بیشتر وجود نداره، یک راهه که درسته و اون صراط المستقیمه، اما تشخیصش معمولا کار راحتی نیست، چون راههای فریبنده و کج زیاده، راههای پوچ، مثل بازی گل یا پوچ. در این بازی که شبیه بازیه زندگیه، یک-باید بازی کنیم، دو-باید اول پوچ ها رو مشخص کنیم و از دور خارج کنیم، سه-گل رو پیدا کنیم. وظیفه ما نشون دادن پوچ بودن اونچیزیه که اصل نیست.

باید بازی کنیم، خوب هم بازی کنیم و به نفع خدا برنده بشیم تا  حرفش جلوی ملائک درست در بیاد که گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید.